Vårmöte 2019

08.02.2019 kl. 10:00
Kallelse till vårmöte 22.2.2019

Helsingfors KFUK/M Scouter r.f.

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

 

Medlemmar i Helsingfors KFUK/M Scouter r.f. sammankallas härmed till vårmöte.

Vårmötet hålles fredagen den 22 februari 2019 kl. 18:00 i scoutkällaren, Kantelevägen 13, Helsingfors. På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden.

15 år fyllda kårmedlemmar har rösträtt.

Föredragningslista:
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.
5. Godkännande av föredragningslistan för mötet.
6. Verksamhetsberättelsen över år 2018.
7. Verksamhetsgranskarnas berättelse samt bokslutet för år 2018.
8. Inventeringsmännens berättelse för år 2018.
9. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
10. Övriga ärenden.
11. Mötet avslutas.

 

Denna kallelse har gått ut per e-post 8.2.2019, samt på kårens hemsida och anslagstavla 8.2.2019.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen